Kontakt : +421 905 313 686      Pracovná doba : pondelok - piatok  8,00 - 15,30 hod. obed. prestávka 12,00 - 13,00 hod.


Obchodné podmienky
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky ( VOP ) spoločnosti VIVA TRADE s.r.o. pre       e-shop www.sipky.sk

I. Základné ustanovenia


Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť VIVA TRADE s.r.o., IČO : 36202347, IČ DPH : SK2020061109, so sídlom na Szakkayho 1, 04001 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel s.r.o., vložka 12024/V ako predávajúci a/alebo poskytovateľ služby a/alebo licenčných oprávnení (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.sipky.sk v časti kontakt.

V prípade, keď spoločnosť VIVA TRADE s.r.o.. vystupuje ako poskytovateľ, poskytuje služby a/ alebo licenčné oprávnenie podľa svojej aktuálnej ponuky jednotlivým kupujúcim podľa ich požiadaviek za cenu a podmienok uvedených u konkrétnej ponuky služby a/alebo licenčných oprávnení, pričom sa vo vzťahu k príslušnej zmluve uplatnia tieto VOP, ak nebude uvedené inak.

 

Kupujúcim môže byť : spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.


Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument Spôsoby dopravy, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Kúpna zmluva


1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informatívnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neaplikuje. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Ak sú kupujúcim-spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.


2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.


Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.


Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou.


Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.


Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.


Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení. V prípade, že predmet kúpy nie je v ujednanom množstve, akosti, či prevedení, kupujúci má právo na to predávajúceho upozorniť v lehote do 48 hodín od nadobudnutia predmetu kúpy. V takomto prípade musí predávajúci zjednať vo veci nápravu. V prípade, že kupujúci do 48 hodín od nadobudnutia tovaru nenamieta množstvo, akosť, či prevedenie predmetu kúpy má sa za to, že predmet kúpy bol dodaný bez závad. 


Ak nie je ujedané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.


S cieľom minimalizovať vznik škôd a zaistenie bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 300,- Euro vrátane DPH až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Ako náhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci vykoná expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.


Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

 

Kupujúci je povinný pri používaní všetkého obsahu zakúpeného v spoločnosti VIVA TRADE s.r.o. dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP. Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody. Toto ustanovenie VOP sa týka taktiež tovaru a jeho obsahu, ktorý predávajúci poskytol kupujúcemu ako dar.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií


Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie obchodných oznámení a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, v prípade , že žiadateľ si vyžiada od kupujúceho potvrdenie o prijatí žiadosti. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie prípadného chybného stavu.


V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 1222013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Podmienky spracovania osobných  údajov a špecifikácia konkrétnych osobných údajov s ich spracovaním. Kupujúci týmto vyslovuje súhlas :

 

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť VIVA TRADE s.r.o., prevádzkovateľ  internetového obchodu www.sipky.sk  prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi manupilované v súlade zo zákonom č. 122/2013Z.z., a v súlade s Obchodnými podmienkami spoločnosti VIVA TRADE s.r.o.

 

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne názov firmy, IČO, IČ DPH a kontaktnú osobu), podpis, adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu (prípadne bankovým prevodom), pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplácaní dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať/preplatiť.

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodaniu tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie uvedené údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalej alebo dočasnej. Nakoľko sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Po zalogovaní do eshopu www.sipky.sk môžete tieto údaje editovať alebo mazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje.) V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí odoslať e-mail na sipky@sipky.sk.

Tieto počítače neukladajú žiadne informácie do pamäti "cache" ani ako cookies či inou formou, je znemožnené zapamätanie akýchkoľvek hesiel, je znemožnené automatické doplňovanie formulárov. Všetky tieto počítače sú zabezpečené proti konfiguračným zmenám a pravidelne kontrolované a strážené proti zneužitiu.

Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim a prípade, že si kupujúci niektorú z predošlých objednávok neprevzal, nezaplatil ich, poprípade ich dodanie zatajil, či iným spôsobom spôsobil predávajúcemu škodu.  V prípade nejasností pri vzájomnej komunikácii ohľadne objednávok je kontaktným mailom : sipky@sipky.sk

IV. Prevádzková doba


Kupujúci môže realizovať objednávku 24 hodín denne, 7 dní v týždni prostredníctvom nákupného košíka. V prípade telefonickej objednávky, resp. v prípade akýchkoľvek dotazov na objednávku sa riadi prevádzkovou dobou predávajúceho v pracovné dni od 8,00 hod do 16,00 hod ( 12,00 - 13,00 hod. poludňajšia prestávka ).  V prípade  výpadkov komunikačných sietí predávajúci  nenesie žiadnu zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby , poprípade za prípadné sklzy, nedorozumenia, či prípadné škody, ktoré by týmto kupujúcemu vznikli.

V. Ceny


Všetky ceny uvedené u jednotlivých produktov sú zmluvné a sú v náhľade výrobku uvádzané bez DPH. Po prekliknutí na detail požadovaného výrobku sa objaví okrem ceny bez DPH aj konečná cena vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien podľa aktuálnych nákladov spojených so zaobstaraním výrobku.

Cena zobrazená po prekliknutí na detail výrobku je konečná ( cena vrátane DPH ) a kupujúcemu nebude účtovaný žiaden dodatočný poplatok. Výnimkou je cena za dopravu. Celková cena k úhrade sa kupujúcemu zobrazí po ukončení nákupu pred samotným odoslaním objednávky. Táto cena je pre obe strany záväzná.

Predávajúci na svojom e-shope neuvádza aktuálny stav skladových zásob a preto si vyhradzuje právo kupujúceho vopred informovať v prípade, že objednaný tovar nie je k dispozícii skladom. V takomto prípade bude predávajúci kupujúceho informovať o čakacej dobe na objednaný tovar, poprípade ponúkne adekvátnu náhradu. V prípade, že kupujúcemu alternatívne riešenia objednávky nevyhovujú, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií za strany predávajúceho. V prípade odmietnutia alternatívneho riešenia objednávky nevzniká kupujúcemu žiaden nárok na akúkoľvek kompenzáciu.

 

Predávajúci môže v rôznych časových intervaloch a na rôzne produkty poskytnúť akciové ceny. Tieto ceny platia pre výrobky do vypredania zásob a aj na ne sa vzťahuje ustanovenie obsiahnuté v predošlom odstavci. Akciové ceny a balíčky so zvýhodnenou cenou sa nedajú kombinovať s množstevnými zľavami.


Predávajúci poskytne v prípade požiadania za strany kupujúceho  na objednaný tovar nasledovné množstevné zľavy :

Pri nákupe tovaru nad 130 EUR bez DPH             10% z ceny tovaru bez DPH

Pri nákupe tovaru nad 200 EUR bez DPH             15% z ceny tovaru bez DPH

Pri nákupe tovaru nad 400 EUR bez DPH             20% z ceny tovaru bez DPH

 Výnimku tvoria tovarové položky, ktorých jednotková cena ja vyššia, ako 130 Eur bez DPH. U týchto výrobkov je potrebná individuálna komunikácia so zástupcom predajcu. 

Forma požiadania o zľavu môže byť učinená telefonicky, poznámkou v konkrétnej objednávke, samostatným mailom odoslaným na sipky@sipky.sk

VI. Objednávanie


Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. S celkovou cenou za objednaný tovar bude kupujúci oboznámený po zosumarizovaní nákupu ešte pred samotným odoslaním objednávky predávajúcemu.


Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 

- použitím nákupného košíka priamo na e-shope. Tento spôsob je možný aj bez trvalej registrácie kupujúceho v zozname kupujúcich.

- prostredníctvo emailu sipky@sipky.sk

- telefonicky na tel. čísle : 0905 313 686 v pracovných dňoch od 8,00 - 16,00 hod s výnimkou poludňajšej prestávky od 12,00 - 13,00 hod.

 

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ceny uvedenej omylom, či z iných dôvodov, pri ktorých je zverejnená nereálna predajná cena  nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Takéto prípady môžu nastať chybou ľudského faktora, či chybou elektronických systémov. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti a navrhne riešenie. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.Kupujúci bude o orientačnom čase doručenia objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí v druhom kroku objednávky v rámci svojho košíka.

VII. Odstúpenie od zmluvy


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ


V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy :

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci - miesto pre doručenie vráteného tovaru : VIVA TRADE s.r.o. Szakkayho 1,  040 01 Košice

Kupujúci : spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právnická osoba nemá právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Obchodný zákonník takúto možnosť neumožňuje.

Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy Kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevzala tovar. Pri uplatnení práva o odstúpení od Kúpnej zmluvy  Kupujúci informuje Predávajúceho vyhlásením, ktoré je jednoznačné a jasné. Môže to urobiť nasledovnými spôsobmi :

Mailom na adresu sipky@sipky.sk . Žiadosť musí obsahovať presné identifikačné znaky ako :

Meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, špecifikácia tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy, číslo objednávky, číslo faktúry, dátum prevzatia tovaru, dôvod odstúpenia od Kúpnej zmluvy ( nepovinné ), číslo účtu kupujúceho. Žiadosť takisto musí obsahovať popis spôsobu, ako si kupujúci želá uskutočniť finančné vyrovnanie odstúpenia od zmluvy.

Osobne v sídle spoločnosti VIVA TRADE s.r.o. spísaním formulára o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Formulár je k dispozícii v sídle Predávajúceho a obsahuje údaje identické s údajmi, ktoré sú obsiahnuté v predošlom odstavci.

Tovar je potrebné vrátiť na adresu Predávajúceho : VIVA TRADE s.r.o. Szakkayho 1, 040 01 Košice a to buď zasielateľskou službou alebo osobne.

Kupujúci musí vrátiť tovar úplný, nepoškodený, nenesúci znaky použitia, s kompletnou dokumentáciou, čistý, zabalený v originálnom obale v stave a hodnote, v akej tovar prevzal. V prípade, že tovar nebude spĺňať tieto podmienky, Predávajúci má právo znížiť vrátenú kúpnu cenu o čiastku odpovedajúcu miere poškodenia. ( v súlade s par. 458 od. 1 Obč. Z ).

Za poškodenie tovaru zodpovedá Kupujúci. V prípade, že pri preberaní tovaru má podozrenie že je poškodený, je kupujúci povinný s doručovateľskou spoločnosťou spísať škodovú udalosť. V opačnom prípade sa má za to, že prevzal tovar v nepoškodenom a úplnom stave.

Ďalšie informácie a pokyny obsahuje bod VII. Obchodných podmienok.

2. Vrátenie platby :

Po odstúpení od Kúpnej zmluvy za predpokladu dodržania podmienok, ktoré sú obsiahnuté v týchto Obchodných podmienkach , bude Kupujúcemu vrátená čiastka za tovar a to do 14 dní od doručenia mailu o odstúpení od Kúpnej zmluvy, resp. dátumu vypísania formulára na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a súčasne od dátumu vrátenia nepoškodeného tovaru. Lehota 14 dní začína plynúť  až po oboch splnených podmienkach ( oznámenie o odstúpení a zároveň vrátenie tovaru )

Kupujúcemu nevzniká nárok na zaplatenie prepravných nákladov, ktoré sú spojené s prepravou tovaru.


Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

VIVA TRADE s.r.o.

Szakkayho 1

04001 Košice

 

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odod dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Pokiaľ sa jedná o spotrebný, potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v uvedenej lehote, spoločnosť VIVA TRADE s.r.o. odporúča pre urýchlenie odstúpenia doručiť tovar na adresu VIVA TRADE s.r.o. Szakkayho 1, Košice s priloženým sprievodným listom s prípadným uvedením dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom objednávky, poprípade faktúry a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či bude čiastka prevzatá v hotovosti alebo či bude čerpaná vo forme nákupu náhradného tovaru.


Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

 

Spoločnosť VIVA TRADE s.r.o. vráti Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky mimo nákladov spojených s dodaním tovaru, s čím Kupujúci uzatvorením zmluvy vyslovuje súhlas.


Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže Kupujúci odstúpiť od zmluvy:

a) o poskytnutí služby či tovaru, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) o predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)o predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) o predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

h) o vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

l) o poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na náseldné vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty či kuriéra.


Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.


Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných prostriedkov spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu, na ktorý má byť suma poukázaná,  je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu. Kupujúcemu bude umožnené vybrať si tovar v hodnote odpovedajúcej vrátenému tovaru.


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.


Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

VIII.  Platobné podmienky


Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba vopred bankovým prevodom,
 2. platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste zmluvného partnera , ak predávajúci takýmto terminálom disponuje (platobnou kartou),
 3. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),
 4. platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení vopred stanovených podmienok ),

 

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 

IX. Dodacie podmienky


Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • osobný odber
 • zasielanie Slovenskou poštou
 • zasielanie kuriérom

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Distribúciu tovaru realizujeme iba v rámci Slovenskej republiky. V prípade, že požadujete odoslať tovar do zahraničia, kupujúci si dopravu zabezpečí na vlastné náklady.


Osobný odber:

Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.


Tovar zakúpený kupujúcim – právnickou osobou, ktorá je v okamžiku kúpy platcom DPH, je tovar fakturovaný s DPH sadzbou a bude vydaný výhradne štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.Zasielanie prepravnou službou - SR:


Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Používaným prepravcom je Slovenská pošta a GEIS. Cena za prepravu je určená po zadaní spôsobu doručenia kupujúcim.


Tovar zakúpený kupujúcim – právnickou osobou, ktorá je v okamžiku kúpy platcom DPH, je tovar fakturovaný s DPH a možnosť dodania tovaru ktoroukoľvek prepravnou spoločnosťou je obmedzená výhradne na adresu sídla, prípadne prevádzkarne danej právnickej osoby riadne evidovanej na živnostenskom registri SR.


Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.


Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu sipky@sipky.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

X. Záručné podmienky


Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobku po dobu 24 mesiacov od jeho nákupu. Reklamáciu je potrebné riešiť zaslaním tovaru na miesto predaja. Tovar je potrebné odoslať v originálnom balení spolu s platným dokladom o predaji a zaplatení predmetného tovaru. Elektronické terče našej ponuky (vrátane doplnkov, ktoré sú súčasťou balenia ) nie sú určené na komerčné využitie. Nie sú stavané na tento druh zaťaženia ( s výnimkou profesionálneho terča CYBERDINE ). Z uvedených dôvodov nemôžu ich nedostatky pri užívaní pre komečné účely v zariadeniach ako sú  bary, kluby, pohostinstvá, ofociálne turnaje a tak podobne, byť chápané ako vada terča. Je to spôsobené ich nedostatočným nadimenzovaním pre tento účel. Pre komerčné využitie, ako aj pre oficiálne turnaje, sú použiteľné výhradne profesionálne automaty ( CYBERDINE, NOVOMATIC, RL DARTS ). Terče našej ponuky sú určené výhradne pre domácu zábavu.

Čo sa týka šípiek, záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobku. Vplyvom užívania dochádza k poškodeniu, ulomeniu hrotov, či násadiek a takisto aj poškodeniu krídel. Opotrebenie týchto dielov šípky je bežným javom a na ich poškodenie sa záruka nevzťahuje. Reklamáciu na šípky je možné uplatniť v prípade, že výrobok má výrobnú vadu a nie je možné s ním hádzať na terč.

XI. Registrovaní zákazníci

Zákazníci, ktorí registrujú svoje osobné údaje na našom eshope poskytujú tieto údaje spoločnosti VIVA TRADE s.r.o. , ako prevádzkovateľovi eshopu www.sipky.sk, na zasielanie obchodných ponúk, informácií a akciách a zľavách, či uvedení nových produktov do obsahu eshopu a takisto na zasielanie informácií o podujatiach, ktoré priamo súvisia so šípkarským športom a na ktorých sa finančne alebo organizačne spoločnosť podieľa.

XII. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 9.11.2015 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

ZGQ0YTMwZm